Vedtægter for Grundejerforeningen Munkedalen

Ejerlav: Klosteret, Ringsted jorder
Matr.nr:
13-db, 13-dc, 13-dd, 13-de, 13-df,
13-dg, 13-dh, 13-di, 13-dk, 13-dl,
13-dm, 13-dn, 13-do, 13-dp, 13-dq,
13-dr, 13-ds, 13-dt, 13-du, 13-dv,
13-dx, 13-dy, 13-dz, 13-dæ, 13-dø,
13-ea, 13-eb, 13-ec, 13-ed og 13-ee

Anmelder:
Beliggenhed:                                         Advokatfirmaet Svendsen
Munkedalen 1-42                                    Torvet 6, 4100  Ringsted
4100  Ringsted                                        Tlf. 57 61 31 32
Advokat Brian Hebel Andersen

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MUNKEDALEN

Foreningens navn og hjemsted.

§ 1.    Foreningens navn er Grundejerforeningen Munkedalen

§ 2.    Foreningens hjemsted er Ringsted kommune i Ringsted retskreds, der er forenin-
gens værneting.

Foreningens område og medlemskreds.

§ 3.  stk. 1.    Foreningens geografiske område er de anførte ejendomme beliggende i området
for lokalplan nr. 173 for Ringsted Kommune.

§ 4.    Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendom-
mene, som er beliggende inden for foreningens område.

§ 5.  stk. 1    Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for ved-
tægtsændringer, træffe beslutning om, at foreningens område skal udvides således, at ejere af ejendomme, der ligger uden for foreningens område, men som grænser til dette, kan optages som medlemmer af foreningen, at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder.

stk. 2.    Generalforsamlingens beslutning kræver kommunalbestyrelsens godkendelse..

stk. 3.    Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være medlem
af en grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal et således
opnået medlemskab være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom.

Foreningens formål og opgaver.

§ 6. stk. 1.    Grundejerforeningen forestår etablering, drift og vedligeholdelse af vej- og parke-
ringsarealer, fælles- og friarealer, herunder stier, forsynings- og afløbsledninger,
vandhuller, vandløb og fælled i overensstemmelse med lokalplanens bestemmel-
ser og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lov-
givningen.

stk. 2.    Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsam-
lingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de
under foreningens område hørende ejendomme.

stk. 3.     Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økono-
miske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens
opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

§ 7.    Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Medlemmernes forhold til forening.

§ 8.  stk. 1.   Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de
til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte
medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

stk. 2.    Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen
fastsatte bidrag, der fastsættes pr. matrikelnummer.

stk. 3.     Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke
alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rente-
beløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.

stk. 4.    Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsam-
lingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

§ 9. stk. 1.    Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt,
hvor der er pligt til at være medlem af foreningen.

stk. 2.    Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boligenheder,
betales dog bidrag for hver boligenhed.

stk. 3.    Med mindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store
bidrag for alle ejendomme.

stk. 4.    Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales
for ejendomme, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse.

§ 10.stk. 1.    I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser
med andet end deres andel i foreningens formue.

stk. 2.  I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også
skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

stk. 3.  Det enkelte medlem er pligtig efter generalforsamlingens beslutning overfor lån-
givende pengeinstitut at stille sikkerhed for foreningens lån.

stk. 4.   Det enkelte medlem er endvidere efter generalforsamlingens beslutning pligtig at
stille sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav mod medlemmet.

§ 11. stk. 1.    Når et medlem overdrage sin ejendom eller på anden måde ophører med at være
ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af
foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

stk. 2.   Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor
foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle
restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget  restancerne og
overtaget forpligtelserne.

stk. 3.    Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen
og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere
ejers nye bopæl.

§ 12. stk. 1.    Et medlem har på generalforsamlingen 1 stemme for hvert bidrag, der er pålagt
medlemmet.

stk. 2.   Såfremt bidragene er forskellige, afgør generalforsamlingen, hvilke konsekvenser
dette skal have for stemmeretten.

Foreningens ledelse og administration.

§ 13. stk. 1.    Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

stk. 2.  Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for
grundejerforeningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen,
med mindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder
repræsentanter for kommunen.

§ 14. stk. 1.   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Ringsted kommune,
første gang i april 2007.

stk. 2.   Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved
skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen an-
førte adresse.

stk. 3.    Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til gene-
ralforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til
budget for indeværende regnskabsår.

stk. 4.    Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsam-
ling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.

stk. 5.     Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 6.    På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
Valg af formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt valg af administrator, jfr. § 19, stk. 2.
Eventuelt.

Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 15. stk. 1.    Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme
varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af foreningens med-
lemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for
den ekstraordinære generalforsamling angives.

stk.2.    Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til
bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modta-
gelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

stk. 3.    Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære gene-
ralforsamling, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes be-
handlet af generalforsamlingen.

§ 16. stk.1.   Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle
tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller
revisorsuppleant for foreningen.

stk. 2.  Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller
dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

stk. 3.  Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et
medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i hen-
hold til mere end to fuldmagter.

stk. 4.  Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, med mindre ved-
tægten bestemmer andet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Blanke stemmer
medregnes ikke.

stk. 5. Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der
underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i en-
hver henseende.

stk. 6. Senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af be-
styrelsen til hvert enkelt medlem.

§ 17.            Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles
interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlem-
mer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlin-
gens beslutning.

§ 18. stk. 1.  Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt
konstituerer sig selv.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 2. Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde
sted.

stk. 3. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at sup-
leanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere
sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

stk. 4. Når generalforsamlingen har valgt en administrator til at udføre foreningens
administrative opgaver, er medlemmer af grundejerforeningen pligtige at mod-
tage valg som formand og som medlem af bestyrelsen eller som suppleanter og
virke i denne funktion i mindst et år inden for enhver femårsperiode.

stk. 5.  Bestyrelseshverv er ulønnet, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet.

§ 19. stk. 1.  Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og
vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative be-
føjelser, som er henlagt til foreningen.

stk. 2. Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele
heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator.

stk. 3. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medar-
bejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v.

stk. 4. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nød-
vendigt.

stk. 5. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives
af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne giver
møde.

stk. 7. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

stk. 8.  Hvis bestyrelsen har valgt en kasserer, skal denne være kautionsforsikret. Udgif-
terne hertil afholdes af foreningen.

stk. 9.  Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af
foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid
være et bestyrelsesmedlem.

§ 20.             Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af forman-
den og et bestyrelsesmedlem i forening.

Regnskab og revision.

§ 21. stk. 1.    Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra for-eningens stiftelse og til 31. december 2006.

stk. 2.   Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan
finde sted. Revisor og revisorsuppleant skal være statsautoriseret revisor eller
registreret revisor.

stk. 3.    Regnskabet tilstilles revisorerne inden den 15. februar og skal af disse være revi-
deret, såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning
kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 22. stk. 1.    Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen
eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller
på girokonto i foreningens navn.

stk. 2.   Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1.000,00.

Forskellige bestemmelser.

§ 23.              Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrel-
sen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal
dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende gene-
ralforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstra-
ordinær generalforsamling.

§ 24. stk. 1.   Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver
2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog
mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

stk. 2.   Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden
en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af
de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.

stk. 3.    Ændring af foreningens vedtægt kræver kommunalbestyrelsens samtykke.

§ 25.             Omkostningerne til foreningens stiftelse afholdes af foreningen.

Påtaleberettiget.

§ 26.             Påtaleberettiget efter vedtægterne er Ringsted Kommune og de til enhver tid væ-
rende medlemmer af foreningen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den

I bestyrelsen:

Påtegnet i henhold til Planlovens § 42:

Ringsted, den

Kommunalbestyrelsen: